Zakres działalności

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym.

Komornikowi powierza się w szczególności następujące działania:

  1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne
  2. Wykonywanie orzeczeń sadowych w sprawach o roszczenia niepieniężne np. Odebranie rzeczy, wydanie ruchomości, wydanie nieruchomości, eksmisje, wprowadzenie w posiadanie, spis spadku, spis inwentarza, poszukiwanie majątku dłużnika.
  3. Zabezpieczenie roszczeń
  4. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonywaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
  5. Sporządzanie protokołu stanu fatycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
  6. Doręczaniem zawiadomień sadowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
  7. Na wniosek organizatora licytacji - sprawowaniem urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej ceny