Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w zw. z funkcjonowaniem tut. kancelarii jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder Al. Niepodległości 727/3 81-853 Sopot tel.: 58 511 21 08, email: sopot@komornik.pl

Przetwarzanie przez Komornika Sądowego pozyskanych danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia tym samym dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie 2016/679) w celu wypełnienia obowiązku wykonania przez Komornika zadań powierzonych ustawą z dnia 29-08-1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Przetwarzane dane osobowe uczestników postępowania to przede wszystkim dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, numery NIP, REGON, PESEL i pozostałe identyfikatory) oraz dane kontaktowe (adresy korespondencyjne, adresy poczty e-mail, numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe), zaś w odniesieniu do dłużników także dane dot. składników ich majątku. Odbiorcami pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych są w szczególności strony prowadzonych postępowań: wierzyciele i dłużnicy, a także uczestnicy postępowań, Sądy, prokuratura, organy administracyjne. Dane w formie papierowej przechowywane są zgodnie z rozporządzeniem z 07-10-2011r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez okres 10 lat w przypadku dokumentacji kategorii A bądź przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji kategorii B (za wyjątkiem dokumentacji spraw egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat). Okres przechowywania wiadomości e-mail i dokumentacji elektronicznej jest dostosowany do okresu przechowywania dokumentacji papierowej. Zawiadamia się, że prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), przysługuje jedynie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie wyrażonej wcześniej zgody. Z uwagi na treść art. 5 ustawy z dnia 10-05-2018r. o ochronie danych osobowych o ile służy to realizacji obowiązków powierzonych ustawą z dnia 29-08-1997r. o komornikach sądowych i egzekucji i jest niezbędne dla prowadzonej egzekucji, Komornik nie przekazuje informacji o których o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679. W innych wypadkach osobie, której przetwarzane dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od Komornika dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc) przewidującego obowiązek złożenia przez dłużnika wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz z art. 761 kpc, zgodnie z którym organ egzekucyjny może zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji oraz zażądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień. Od wykonania żądania z art. 761 kpc można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów kpc można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. Zgodnie z art. 762 kpc za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Administrator nie ma zamiaru przekazywać pozyskanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym do którego możliwe jest składanie skarg w związku z przetwarzaniem w prowadzonej kancelarii danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dla dłużników

Obowiązek informacyjny – strony postępowania:

I. Administrator danych osobowych, jakim jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder informuje niniejszym, że Przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie opisanej w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji które zostało przesłane na adres wskazany we wniosku egzekucyjnym i czyni to na podstawie art. 2.3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Po zakończeniu postępowania dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (podstawa z art..6 ust..1 lit..c , art..6 ust..1 lit..e RODO).

II. Odbiorcy danych

Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których komornik korzysta przy ich przetwarzaniu np.:

 • biuro rachunkowe,
 • administrator systemu komputerowego,
 • dostawcy usług hostingowych
 • podmioty, które na podstawie umowy powierzenia albo na podstawie przepisów prawa biorą udział w procesie obwieszczania o licytacjach publicznych majątku dłużników lub opisie i oszacowaniu nieruchomości w zakresie świadczenia niezbędnych usług serwisowych - dostawcy oprogramowania,
 • podmioty świadczące usługi związane z przechowywaniem zasobów archiwalnych usługodawcy świadczący usługi polegające na niszczeniu nośników danych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej

innym niezależnym odbiorcom:

 • dłużnikom zajętych wierzytelności ( zakładowi pracy, stronie umowy cywilnoprawnej, płatnikowi świadczenia emerytalnego, rentowego, alimentacyjnego, bankom, kasom oszczędnościowo-kredytowym, wierzycielowi, pełnomocnikom stron i uczestników postępowania, nieokreślonym odbiorcom obwieszczeń publicznych np. o licytacjach nieruchomości),
 • kategoriom podmiotów wymienionych w art. 761 kpc.,
 • uczestnikom licytacji publicznych ( licytantom, nabywcy licytacyjnemu, publiczności)
 • świadkom czynności egzekucyjnych

III. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane Pani/Pana nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego a po jego zakończeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez okres 5 lat ( dokumentacja kategorii B) lub 10 lat ( dokumentacja kategorii A) liczonych od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie (jeżeli przetwarzane są w aktach sprawy) i przez okres 10 lat, liczony początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zamknięto urządzenie ewidencyjne (jeżeli przetwarzane są w urządzeniach ewidencyjnych). Dokumentacja kategorii A, po zakończeniu jej przechowywania przez komornika przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego.

V. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: sopot@komornik.pl zadzwonić pod numer: 58 551 21 08 lub udać się lub przesłać żądanie pisemnie do kancelarii administratora : ul. Al. Niepodległości 727/3

Należy pamiętać, że w celu rozpatrzenia żądania konieczna jest uprzednia identyfikacja tożsamości skarżącego.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych na wezwanie komornika jest:

• wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kpc. Za złożenie fałszywego oświadczenia dłużnik ponosi odpowiedzialność karną a w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, ponadto przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 918(1), art. 919 oraz art. 1053 § 2 kpc stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika.

VII. Informacja o źródle danych Informacje o Pani/ Panu zbierane są w zgodzie z przepisami kpc także od innych niż dłużnik podmiotów ( określonych w art.761 kpc, a także od wierzyciela, świadków czynności, domowników dłużnika itd.), informacje te pozyskiwane są w oparciu o wyraźne uregulowania prawne, którym podlega komornik sądowy, z tego względu komornik nie jest związany obowiązkiem udzielenia Pani /Panu informacji o jakim mowa jest w art. 14 rozporządzenia ogólnego (RODO)

Informacje dla wierzycieli

Obowiązek informacyjny – strony postępowania:

I. Administrator danych osobowych, jakim jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder informuje niniejszym, że Przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie egzekucyjnej wszczętej na wniosek wierzyciela i czyni to na podstawie art. 2.3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Po zakończeniu postępowania dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (podstawa z art..6 ust..1 lit..c , art..6 ust..1 lit..e RODO);

II. Odbiorcy danych

Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których komornik korzysta przy ich przetwarzaniu np.:

 • biuro rachunkowe,
 • administrator systemu komputerowego,
 • dostawcy usług hostingowych
 • podmioty, które na podstawie umowy powierzenia albo na podstawie przepisów prawa biorą udział w procesie obwieszczania o licytacjach publicznych majątku dłużników lub opisie i oszacowaniu nieruchomości
 • w zakresie świadczenia niezbędnych usług serwisowych - dostawcy oprogramowania,
 • podmioty świadczące usługi związane z przechowywaniem zasobów archiwalnych
 • usługodawcy świadczący usługi polegające na niszczeniu nośników danych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej

innym niezależnym odbiorcom:

 • dłużnikom zajętych wierzytelności ( zakładowi pracy, stronie umowy cywilnoprawnej, płatnikowi świadczenia emerytalnego, rentowego, alimentacyjnego, bankom, kasom oszczędnościowo-kredytowym, innemu wierzycielowi, dłużnikowi, pełnomocnikom stron i uczestników postępowania),
 • kategoriom podmiotów wymienionych w art. 761 kpc.,
 • uczestnikom licytacji publicznych ( licytantom, nabywcy licytacyjnemu, publiczności)
 • świadkom czynności egzekucyjnych

III. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane Pani/Pana nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego a po jego zakończeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez okres 5 ( dokumentacja kategorii B) lub 10 lat ( dokumentacja kategorii A) liczonych od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie (jeżeli przetwarzane są w aktach sprawy) i przez okres 10 lat, liczony początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zamknięto urządzenie ewidencyjne (jeżeli przetwarzane są w urządzeniach ewidencyjnych). Dokumentacja kategorii A, po zakończeniu jej przechowywania przez komornika przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego.

V. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: sopot@komornik.pl lub zadzwonić pod numer: 58 551 21 08 , lub udać się lub przesłać żądanie pisemnie do kancelarii administratora : Al. Niepodległości 727/3

Należy pamiętać, że w celu rozpatrzenia żądania konieczna jest uprzednia identyfikacja tożsamości skarżącego.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych na wezwanie komornika jest:

• wymogiem ustawowym wynikającym z art. 126 w zw. z art. 13§2 kpc. Niepodanie Pani/Pana danych we wniosku egzekucyjnym potraktowane będzie jak brak formalny uniemożliwiający egzekucję i zostanie Pani/Pan wezwany do jego uzupełnienia. Jeżeli mimo to nie udostępni Pani/Pan swoich danych niezbędnych do wszczęcia egzekucji, komornik zarządzi o zwrocie wniosku egzekucyjnego i nie rozpocznie egzekucji.

VII. Informacja o źródle danych Informacje o Pani/ Panu zbierane są w zgodzie z przepisami kpc i pochodzą od Pani/Pana, w niektórych przypadkach mogą zostać poszerzone przez dłużnika lub innych uczestników postępowania, z ich inicjatywy. Informacje te pozyskiwane są w sposób wyraźnie określony prawem przewidującym środki służące ochronie Pani/Pana prawnie uzasadnionych interesów, z tego względu komornik nie jest związany obowiązkiem udzielenia Pani /Panu informacji, o jakim mowa jest w art. 14 rozporządzenia ogólnego (RODO)

Informacje dla osób niebędących dłużnikami ani wierzycielami, uczestników i trzeciodłużników

I. Administrator danych osobowych, jakim jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder informuje niniejszym, że Przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowań egzekucyjnych w sprawie opisanej w piśmie które Pani/Pan otrzymał i czyni to na podstawie art. 2.3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Po zakończeniu postępowania dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (podstawa z art..6 ust..1 lit..c , art..6 ust..1 lit..e RODO);

II. Kategorie przetwarzanych danych,

Przedmiotem przetwarzania będą lub w razie uzasadnionej okolicznościami egzekucji potrzeby mogą być następujące kategorie Pani/Pana danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania lub prowadzenia działalności gospodarczej itd.

Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne – PESEL, NIP, REGON

Elektroniczne dane identyfikacyjne – numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

Transakcje finansowe, umowy oraz ugody zaistniałe pomiędzy Panią/Panem i dłużnikiem w zakresie w jakim mogą one mieć wpływ na stan majątkowy dłużnika w tym przysługujące mu wierzytelności,

Informacje dotyczące działań sądowych – o ile wiążą się z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub mają wpływ na jego przebieg

Nagrania wideo – z czynności egzekucyjnych w zakresie określonym przepisami lub uznanym za niezbędny dla celów udokumentowania przebiegu czynności o ile będzie Pan/Pani ich uczestnikiem

III. Odbiorcy danych

Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których komornik korzysta przy ich przetwarzaniu np.:
 • biuro rachunkowe,
 • administrator systemu komputerowego,
 • dostawcy usług hostingowych
 • podmioty, które na podstawie umowy powierzenia albo na podstawie przepisów prawa biorą udział w procesie obwieszczania o licytacjach publicznych majątku dłużników lub opisie i oszacowaniu nieruchomości
 • w zakresie świadczenia niezbędnych usług serwisowych - dostawcy oprogramowania,
 • podmioty świadczące usługi związane z przechowywaniem zasobów archiwalnych
 • usługodawcy świadczący usługi polegające na niszczeniu nośników danych zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej

innym niezależnym odbiorcom:

 • stronom postępowania i ich pełnomocnikom lub przedstawicielom ,
 • kategoriom podmiotów wymienionych w art. 761 kpc., o ile będzie to konieczne dla przeprowadzenia czynności egzekucyjnych
 • świadkom czynności egzekucyjnych o ile będą one Pani/Pana pośrednio dotyczyć

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane Pani/Pana nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego a po jego zakończeniu, na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych przez okres 5 lat ( dokumentacja kategorii B) lub 10 lat ( dokumentacja kategorii A) liczonych od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie (jeżeli przetwarzane są w aktach sprawy) i przez okres 10 lat, liczony początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zamknięto urządzenie ewidencyjne (jeżeli przetwarzane są w urządzeniach ewidencyjnych). Dokumentacja kategorii A, po zakończeniu jej przechowywania przez komornika przekazywana jest do właściwego archiwum państwowego.

VI. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: sopot@komornik.pl lub zadzwonić pod numer: 58 551 21 08 lub udać się lub przesłać żądanie pisemnie do kancelarii administratora : Al. Niepodległości 727/3

Należy pamiętać, że w celu rozpatrzenia żądania konieczna jest uprzednia identyfikacja tożsamości skarżącego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych na wezwanie komornika jest:

• wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu art. 761§ 1i 2 kpc, art.126 w zw. z art 13§ 2 kpc oraz art. 809kpc . Niepodanie Pani/Pana danych w odpowiedzi na wezwanie komornika z art. 761 kpc może zostać ukarane grzywną do 2000 zł. W innych przypadkach może skutkować pominięciem Pani/Pana praw w toku egzekucji lub nie zrodzić żadnych skutków, poza odnotowaniem odmowy podania danych w protokole z czynności.

VIII. Informacja o źródle danych Informacje o Pani/ Panu zbierane są w zgodzie z przepisami kpc i pochodzą od Pani/Pana, w niektórych przypadkach mogą zostać wskazane przez strony postępowania, uczestników czynności egzekucyjnych lub podmioty wymienione w art. 761 kpc, o ile zwrócił się do nich o to komornik. Informacje te objęte tajemnicą zawodową komornika sądowego, z tego względu komornik nie jest związany obowiązkiem udzielenia Pani /Panu informacji o jakim mowa jest w art. 14 rozporządzenia ogólnego (RODO)